KĀ KĻŪT PAR BIEDRĪBAS BIEDRU?

Ja esi uzņēmējs, nevalstiskās organizācijas pārstāvis, privātpersona vai vienkārši ieinteresēts biedrības mērķu sasniegšanā, aicinām Tevi kļūt par biedrības “Ropažu Salaspils partnerība” biedru.

Saskaņā ar statūtu 11.nodaļu,  Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi ir:

11.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Biedrības Statūtus, un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Biedrības biedru.

11.2. Lai fiziska persona kļūtu par Biedrības biedru, Biedrības Valdei ir jāiesniedz brīvas formas pieteikums.

11.3. Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Biedrības biedru, tai Biedrības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija un jāaizpilda Biedrības biedru reģistrācijas anketa.

11.4. Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Biedrības biedru, tai Biedrības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti statūti, jāaizpilda Biedrības biedru reģistrācijas anketa.

11.5. Biedrības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Biedrības Padomē vai Kopsapulcē līdz Padomes izveidošanai.

11.6. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.7. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

11.8. Ja Padome vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.

11.9. Biedrības biedru var izslēgt Padome par šādiem pārkāpumiem:

11.9.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;

11.9.2. Kopsapulces un Padomes lēmumu nepildīšana;

11.9.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

11.9.4. ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Biedrības vārdu;

11.9.5. morālā kaitējuma Biedrībai nodarīšana;

11.9.6. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

11.10. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.11. Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.

11.12. Katrs Biedrības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

11.13. Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Biedrības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Valdes lēmumu, var līdzdarboties Biedrības darbībā kā atbalstītāji (turpmāk tekstā Atbalstītāji), ar tiesībām piedalīties Biedrības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

Biedra anketa un iesnieguma paraugs: Anketa Iesniegums Ropažu Salaspils Partneriba

  • Lūgums nosūtīt iesniegumu un/ vai anketu elektroniski parakstītu uz epasta adresi ropazisalaspils@gmail.com, vai parakstītu nosūtīt pa pastu: biedrībai “Ropažu Salaspils partnerība”, Sporta iela 1, Ropaži, Ropazu pag., Ropažu nov., LV-2135