BIEDRĪBA “ROPAŽU GARKALNES PARTNERĪBA” IZSLUDINA NEPĀRTRAUKTO PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU. 11.KĀRTA

No 2023.gada 6.februāra līdz 2023. gada 30. maijam vai vienu mēnesi, pēc dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80% no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu īstenošanai Ropažu novada Ropažu un Garkalnes pagastos.

Rīcībai 1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai – 170 938.76 eur

Maksimāli attiecināmā summa vienam projektam:

  • līdz 50 000 EUR
  • līdz 50 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbalsta intensitāte 70%

KĀ JĀIESNIEDZ? Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
Pilns sludinājuma teksts: Sludinajums_11-Nepartraukta_karta_30.12.2022_FIN

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju: Stratēģija pārejas periodam_2021-2022

Projektu vērtēšanas kritēriji:

Rīcībai 1.1. – Vērtēšanas kritēriji – Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai

Prezentācija par LEADER atbalstu: LEADER-Vebinars_14_12_2021

Rīcībai 1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai

KAS VAR PIETEIKIES? fizsikas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, vai juridiskas personas, kas veic saimniecisku darbību, un tās saistītajām personām apgrozījums nedrīkst būt lielāks par 150 000 euro gadā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1) Projekta iesniegums – jāiesniedz tikai EPS sistēmā: https://eps.lad.gov.lv/login

2) Nekustamā īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti:
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta – iesniedzamā dokumenta darbības termiņš ir vismaz septiņi gadi no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas
– stacionāro pamatlīdzekļu iegādes gadījumā – nomas vai patapinājuma līgums;
– būvniecības gadījumā – kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā;
– atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanas vai tādu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

3) Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (Cenu aptaujas): paraugs: TS_cenu aptaujas Paraugs
– iekārtām, tehnikai, programmatūrai utt. jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu;
4) Būvniecības dokumentus un iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām – vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.

5) Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu;

6)Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa (ja nepieciešams)

7)Pašvērtējuma anketa: PASVERTĒJUMA ANKETA-RĪCĪBA 1.1.

8) Tirgus izpētes dokumentācija (veidlapa): Tirgus_izpete_kopsavilkums_Paraugs

9) Projekta rezultātu uzturēšanas plāns 5 gadiem: Uzturešanas plāns 5.gadi_Uzņēmējdarbības attīstīšanai

10) Projekta publicitātes plāns: Projekta publicitātes plāns_veidlapa

SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI:

Trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības, nodibinājumus un vietējās pašvaldības) sasniedz projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
1.nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;
vai
2.salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Ja fiziska persona, kura uzsāk saimniecisko darbību, iegūst individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus iepriekš minētos saimnieciskās darbības rādītājus.

Līdzīgi raksti

8Mar
Amata nosaukums – administratīvais vadītājs Darba pienākumu apraksts: Izsludināt un organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas... Lasīt vairāk
Image coming soon
28Feb
Otrajās Lieldienās, 1.aprīlī, pie Ropažu Kultūras un izglītības centra būs lustīga Lieldienu svinēšana. Līdztekus koncertam, radošajām darbnīcām, olu krāsošanai, zirgu izjādēm... Lasīt vairāk
27Feb
“Mājas kafejnīcu dienas” ir iemīļots un gaidīts vasaras pasākums, kurā durvis apmeklētājiem ver improvizētas kafejnīcas, aicinot baudīt dažādus Latvijas reģionus caur... Lasīt vairāk
Image coming soon
2Feb
22.februārī no pl. 14.00, Ropažu novadā, “Getliņi EKO” vides izglītības centrā notiks (sa)darbības pasākums “KOPĀ BŪS AUGT!”. Šis ir otrais no... Lasīt vairāk