Normatīvie dokumenti un veidlapas

2023.-2024.gada plānošanas periods

2024.gada janvārī apstiprināta biedrības “Ropažu Salaspils partnerība” stratēģija. Stratēģijas īstenošanas teritorija ir Ropažu novads, kurā ietilpst – Stopiņu, Ropažu un Garkalnes pagasti un Vangažu pilsēta, un Salaspils novadā, kurā ietilpst – Salaspils pilsēta un Salaspils pagasts.

Vīzija VRG darbības teritorija ir atpazīstama ar sakārtotu, zaļu, drošu, mūsdienīgu un iekļaujošu dzīves vidi, augstu vietējo iedzīvotāju aktivitāti, kas veicina teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, kopienu veidošanos un katra indivīda personīgo izaugsmi.

SVVA stratēģija izstrādāta pamatojoties uz vietējās teritorijas vajadzībām, tajā noteikti šādi stratēģiskie mērķi un rīcības:

M1 Vietējos resursos balstītas uzņēmējdarbības attīstība – 466 634 EURO

1.1. “Lauku biļete”

1.2. Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība

M2 Pievilcīgas dzīves vides un aktīvu kopienu attīstība – 311 089 EUR

2.1. Vietējai sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas – Stratēģiskais projekts.

2.2. Kopienu stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

2.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

 

Šī gada vasarā tiks izsludināts LEADER projektu konkurss, kurā plānoti gan uzņēmējdarbības atbalsta, gan kopienu atbalsta projekti. Aicinām sekot līdz jaunumiem mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos.

LEADER projekti būs jāsagatavo atbilstoši Stratēģijai un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”

Metodika “Lauku biļete”  – “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam

SVAA Stratēģija – Biedības “Ropažu Salaspils partnerība” Sabiedrības virzīte vietējā attīstības stratēģija 2023. – 2027. gadam

 2014.-2020.gada plānošanas periods

Projekta sagatavošana

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai

Iesniedzamā dokumentācija Uzņēmējdarbības projektiem

Pilns_sludinajums_8.karta_Uznemejdarbiba_Fin

Paraugi iepirkumu dokumentācijai

PARAUGS_tehniskā specifikācija cenu aptaujai 

PARAUGS_Rezultātu apkopojums cenu aptaujai

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras

Iepazīsties Ropažu un Garkalnes novadu Stratēģiju SVVA_Stratēģijas_Groz_28.08.2020_FINAL saskaņā ar kuru jāiesniedz projektu pieteikumi!

Pirms projektu iesniegšanas pretendentam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā!

Normatīvie dokumenti ( t.sk. pieteikuma veidlapas, MK Noteikumi, rokasgrāmatas, metodiskie ieteikumi veidlapas aizpildīšanai)

Uzņēmējdarbības projektu veidlapas (1.1.rīcība)

Projekta pieteikuma veidlapa (MK 590., 1.pielikums Word)

 

Sabiedriskā labuma projektu veidlapas (2.1. rīcība, 3.1. rīcība)

Projekta pieteikuma veidlapa (MK 590., 2.pielikums Word)

 

Atbalsta pretendenta pašnovērtējums uzņēmējdarbības projektiem:

Atbilstošie iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (iepirkuma vadlīnijas šeit)

Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar piegādātāju

Būvniecības dokumenti, ja attiecināms (būvniecības vadlīnijas šeit) (ar iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas)

C sadaļa – jāpievieno, iesniedzot projektu elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Jaunā C sadaļa (spēkā no 07.10.2017.)

Saistošā normatīvā bāze 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Latvijas lauku attīstības programma 2014. – 2020. gadam (apstiprināta 2015. gada 30.novembrī)

Projektu iesniedzējiem:

MK noteikumi Nr.590  (pasākuma nosacījumi) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pieškiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”Apstiprināti 2015.gada 13.oktobrī.

MK noteikumi Nr.598 (vispārējie projekta nosacījumi) “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanau, administrēšanu u uzraudžibu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” Apstiprināti 2014.gada 30.septembrī.

Lauku atbalsta dienesta izstrādātas iepirkuma procedūras vadlīnijas

Citi Lauku atbalsta dienesta izstrādātie paraugi un vadlīnijas

CITI:

Uzņēmējiem jāpievērš uzmanība:

 

Līdzīgi raksti

Image coming soon
30Apr
No 29. aprīļa līdz 17. maijam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā 20 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) reģionālajās... Lasīt vairāk
Image coming soon
18Apr
Šī gada 18. aprīlī Mārupes novadā norisinājās ceturtais no sešiem POP-UP pasākumiem Rīgas reģiona uzņēmējiem – “KOPĀ BŪS AUGT!”. Pasākumā vairāk... Lasīt vairāk
5Apr
Beidzot ceļvedis Pierīgas apceļošanai ieguvis vēl draudzīgāku veidolu novadu viesiem, jo viss tūrisma piedāvājums tagad pieejams arī jaunajā EXIT RĪGA lietotnē... Lasīt vairāk
8Mar
Amata nosaukums – administratīvais vadītājs Darba pienākumu apraksts: Izsludināt un organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas... Lasīt vairāk