Projektu konkursi

JAUNĀ PERIODA PROJEKTU IESNIEGŠANAS KĀRTA VĒL NAV IZSLUDINĀTA. 

 

BIEDRĪBA “ROPAŽU GARKALNES PARTNERĪBA” IZSLUDINA NEPĀRTRAUKTO ROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU. 11.KĀRTA 

No 2023.gada 6.februāra līdz 2023. gada 30. maijam vai vienu mēnesi, pēc dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80% no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu īstenošanai Ropažu novada Ropažu un Garkalnes pagastos.

Rīcībai 1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai – 170 938.76 eur

Maksimāli attiecināmā summa vienam projektam:

  • līdz 50 000 EUR
  • līdz 50 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbalsta intensitāte 70%

KĀ JĀIESNIEDZ? Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
Pilns sludinājuma teksts: Sludinajums_11-Nepartraukta_karta_30.12.2022_FIN

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju: Stratēģija pārejas periodam_2021-2022

Projektu vērtēšanas kritēriji:

Rīcībai 1.1. – Vērtēšanas kritēriji – Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai

Prezentācija par LEADER atbalstu: LEADER-Vebinars_14_12_2021

Rīcībai 1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai

KAS VAR PIETEIKIES? fizsikas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, vai juridiskas personas, kas veic saimniecisku darbību, un tās saistītajām personām apgrozījums nedrīkst būt lielāks par 150 000 euro gadā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1) Projekta iesniegums – jāiesniedz tikai EPS sistēmā: https://eps.lad.gov.lv/login

2) Nekustamā īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti:
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta – iesniedzamā dokumenta darbības termiņš ir vismaz septiņi gadi no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas
– stacionāro pamatlīdzekļu iegādes gadījumā – nomas vai patapinājuma līgums;
– būvniecības gadījumā – kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā;
– atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanas vai tādu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

3) Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (Cenu aptaujas): paraugs: TS_cenu aptaujas Paraugs
– iekārtām, tehnikai, programmatūrai utt. jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu;
4) Būvniecības dokumentus un iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām – vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.

5) Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu;

6)Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa (ja nepieciešams)

7)Pašvērtējuma anketa: PASVERTĒJUMA ANKETA-RĪCĪBA 1.1.

8) Tirgus izpētes dokumentācija (veidlapa): Tirgus_izpete_kopsavilkums_Paraugs

9) Projekta rezultātu uzturēšanas plāns 5 gadiem: Uzturešanas plāns 5.gadi_Uzņēmējdarbības attīstīšanai

10) Projekta publicitātes plāns: Projekta publicitātes plāns_veidlapa

SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI:

Trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības, nodibinājumus un vietējās pašvaldības) sasniedz projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
1.nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;
vai
2.salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Ja fiziska persona, kura uzsāk saimniecisko darbību, iegūst individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus iepriekš minētos saimnieciskās darbības rādītājus.

———————————————————————————————————————————————————————-

BIEDRĪBA “ROPAŽU GARKALNES PARTNERĪBA” IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 10.KĀRTU

No 2022. gada 10.jūlijam līdz 10. augustam Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu īstenošanai Ropažu novada Ropažu un Garkalnes pagastos.

Rīcībai 1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai – 208 856,34 EUR

Maksimāli attiecināmā summa vienam projektam:

  • līdz 50 000 EUR
  • līdz 50 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbalsta intensitāte 70%

KĀ JĀIESNIEDZ? Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
Pilns sludinājuma teksts: sludinajums_10-karta_03_05_2022_FIN

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju: Stratēģija pārejas periodam_2021-2022

Projektu vērtēšanas kritēriji:

Rīcībai 1.1.Vērtēšanas kritēriji – Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai

Prezentācija par LEADER atbalstu: LEADER-Vebinars_14_12_2021

Rīcībai 1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai

KAS VAR PIETEIKIES? fizsikas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, vai juridiskas personas, kas veic saimniecisku darbību, un tās saistītajām personām apgrozījums nedrīkst būt lielāks par 150 000 euro gadā.

1) Projekta iesniegums – jāiesniedz tikai EPS sistēmā: https://eps.lad.gov.lv/login

2) Nekustamā īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti:
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta – iesniedzamā dokumenta darbības termiņš ir vismaz septiņi gadi no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas
– stacionāro pamatlīdzekļu iegādes gadījumā – nomas vai patapinājuma līgums;
– būvniecības gadījumā – kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā;
– atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanas vai tādu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

3) Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (Cenu aptaujas): paraugs: TS_cenu aptaujas Paraugs
– iekārtām, tehnikai, programmatūrai utt. jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu;
4) Būvniecības dokumentus un iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām – vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.

5) Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu;

6)Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa (ja nepieciešams)

7)Pašvērtējuma anketa: PASVERTĒJUMA ANKETA-RĪCĪBA 1.1.

8) Tirgus izpētes dokumentācija (veidlapa): Tirgus_izpete_kopsavilkums_Paraugs

9) Projekta rezultātu uzturēšanas plāns 5 gadiem: Uzturešanas plāns 5.gadi_Uzņēmējdarbības attīstīšanai

10) Projekta publicitātes plāns: Projekta publicitātes plāns_veidlapa

SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI:

Trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības, nodibinājumus un vietējās pašvaldības) sasniedz projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
1.nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;
vai
2.salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Ja fiziska persona, kura uzsāk saimniecisko darbību, iegūst individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus iepriekš minētos saimnieciskās darbības rādītājus.
————————————————————————————————————————————

BIEDRĪBA “ROPAŽU GARKALNES PARTNERĪBA” IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 9.KĀRTU

No 2022. gada 7.janvāra līdz 7. februārim Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu īstenošanai Ropažu novada Ropažu un Garkalnes pagastos.

Izsludināto rīcību kopsumma: 296 767.76 EUR

Rīcībai 1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai – 261 910.73 EUR

Maksimāli attiecināmā summa vienam projektam:

  • līdz 50 000 EUR
  • līdz 50 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbalsta intensitāte 70%

Rīcībai 3.1 Atbalsta sniegšana publiskās infrastruktūras attīstībai – 34 857. 03 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, – EUR 38 730.03

Atbalsta intensitāte 90%

KAD JĀIESNIEDZ? 2022.gada 7.janvāra- 2022.gada 7.februārim

KĀ JĀIESNIEDZ? Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Pilns sludinājuma teksts atrodams šeit: Sludinājums_9.kārta

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju: Stratēģija pārejas periodam_2021-2022

Projektu vērtēšanas kritēriji:

Rīcībai 1.1.Vērtēšanas kritēriji – Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai

Rīcībai 3.1 – Vērtēšanas kriteriji publiskas infrastruktūras attīstībai

Prezentācija par LEADER atbalstu: LEADER-Vebinars_14_12_2021
Vebinārs: https://saite.lv/woKcO

______________________________________________________________________________________-

Rīcībai 1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai

KAS VAR PIETEIKIES?  fizsikas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, vai juridiskas personas, kas veic saimniecisku darbību, un tās saistītajām personām apgrozījums nedrīkst būt lielāks par 150 000 euro gadā.

1) Projekta iesniegums – jāiesniedz tikai EPS sistēmā

2) Nekustamā īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti:
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta – iesniedzamā dokumenta darbības termiņš ir vismaz septiņi gadi no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas
– stacionāro pamatlīdzekļu iegādes gadījumā – nomas vai patapinājuma līgums;
– būvniecības gadījumā – kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā;
– atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanas vai tādu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

3) Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (Cenu aptaujas):
– iekārtām, tehnikai, programmatūrai utt. jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu;
4) Būvniecības dokumentus un iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām – vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.

5) Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu;

6)Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa (ja nepieciešams)

7)Pašvērtējuma anketas Rīcībai 1.1 – Pašvērtējums_Uzņēmējdarbības attīstībai un paplašināšanai

8) Tirgus izpētes dokumentācija (veidlapa) Tirgus izpētes veidlapa

9) Projekta rezultātu uzturēšanas plāns 5 gadiem: Uzturēšanas plāns_uzņēmējdarbība

10) Projekta publicitātes plāns: Publicitātes plāns

SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI:

Trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmēji (izņemot biedrības, nodibinājumus un vietējās pašvaldības) sasniedz projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:
1.nozarē, kurā īsteno projektu, rada vismaz vienu jaunu darba vietu un saglabā esošās darba vietas;
vai
2.salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Ja fiziska persona, kura uzsāk saimniecisko darbību, iegūst individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus iepriekš minētos saimnieciskās darbības rādītājus.

Rīcībai 3.1 Atbalsta sniegšana publiskās infrastruktūras attīstībai – 34 857. 03 EUR

Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura; Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa; Ir publiski pieejams

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras saglabāšanu un pilnveidošanu. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības, kā arī vērstas uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

1) Projekta iesniegums – jāiesniedz tikai EPS sistēmā

2) Nekustamā īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti:
Ja projekta īstenošanas vieta tiek nomāta vai patapināta – iesniedzamā dokumenta darbības termiņš ir vismaz septiņi gadi no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas
– stacionāro pamatlīdzekļu iegādes gadījumā – nomas vai patapinājuma līgums;
– būvniecības gadījumā – kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā;
– atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanas vai tādu pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

3) Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (Cenu aptaujas):
– iekārtām, tehnikai, programmatūrai utt. jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu;
4) Būvniecības dokumentus un iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām – vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.

5)Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa (ja nepieciešams)

6) Pašvērtējuma anketas Rīcībai 3.1 – PASVERTĒJUMA ANKETA-RĪCĪBA 3.1.

7) Iedzīvotāju vai mērķa grupas vajadzību apzināšanas dokumentācija (piemēram, aptaujas, forumi u.tml.);

8) Projekta rezultātu uzturēšanas plāns: Uzturēšanas plāns 5.gadi_Infrastruktūras projektiem

9) Projekta publicitātes plāns: Publicitātes plāns

Papildus informācija:

Kontaktpersona jautājumos par projektu iesniegumus sagatavošanu, SVVA, u.c. jautājumiem biedrības administratīvā vadītāja Jana Mihailova mob.25189898, ropazigarkalne@gmail.com.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

  • biedrības „Ropažu Garkalnes partnerība” birojā: Stadiona ielā 3, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.
  • Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

______________________________________________________________________________________________

 

BIEDRĪBA “ROPAŽU GARKALNES PARTNERĪBA” IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 8.KĀRTU

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Izsludinātās rīcības kopsumma 32 015.82 EUR

Attiecināmās izmaksas: 35 000 EUR

1.1. ATBALSTA SNIEGŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAPLAŠINĀŠANAI UN UZSĀKŠANAI

KAD JĀIESNIEDZ?    2020.gada 12.novembra- 2020.gada 12.decembrim

KĀ JĀIESNIEDZ?

Projekta pieteikums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā: https://eps.lad.gov.lv/login

Pilns sludinājuma apraksts atrodams šeit: Pilns_sludinajums_8.karta_Uznemejdarbiba_Fin

Pašnovērtējuma anketa, kas jāiesniedz kopā ar projektu atrodama šeit: Pasnovertejums_ricibai_1_1_GR

Projektus vērtē pēc sekojošiem Vērtēšanas kritērijiem: Vērtēšanas kritēriji_1.1. Rīcībā_Fin

Projektu konkursi tiek rīkoti ar biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība”SVVA Stratēģiju: SVVA_Stratēģijas_Groz_28.08.2020_FINAL

Papildus informācija:

Kontaktpersona jautājumos par projektu iesniegumus sagatavošanu, SVVA, u.c. jautājumiem biedrības administratīvā vadītāja Jana Mihailova mob.25189898, ropazigarkalne@gmail.com.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

—————————————————————————————————————————————————————

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Izsludinātās rīcības kopsumma 20 323.89 EUR

ATBALSTS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI

3.1 Atbalsta sniegšana publiskās infrastruktūras attīstībai – 20 323.89 EUR

KAD JĀIESNIEDZ?    2020.gada 22.maija- 2020.gada 22.jūnijam

KĀ JĀIESNIEDZ?

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Pilns sludinājuma teksts atrodams http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-ropazu-garkalnes-partneriba/

Informācija par normatīvajiem dokumentiem: http://www.ropazisalaspils.lv/infopi/projektu-vertesanas-kartiba-vertesanas-kriteriji/

Papildus informācija:

Kontaktpersona jautājumos par projektu iesniegumus sagatavošanu, SVVA, u.c. jautājumiem biedrības administratīvā vadītāja Jana Mihailova mob.25189898, ropazigarkalne@gmail.com.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

 Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Izsludinātās rīcības kopsumma 20 323.89 EUR

ATBALSTS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI

3.1 Atbalsta sniegšana publiskās infrastruktūras attīstībai – 20 323.89 EUR

KAD JĀIESNIEDZ?    2020.gada 9.marta- 2020.gada 9.aprīlim

KĀ JĀIESNIEDZ?

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Pilns sludinājuma teksts atrodams: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-ropazu-garkalnes-partneriba/

Informācija par normatīvajiem dokumentiem: http://www.ropazisalaspils.lv/infopi/projektu-vertesanas-kartiba-vertesanas-kriteriji/

Papildus informācija:

Kontaktpersona jautājumos par projektu iesniegumus sagatavošanu, SVVA, u.c. jautājumiem biedrības administratīvā vadītāja Jana Mihailova mob.25189898, ropazigarkalne@gmail.com.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Izsludinātās rīcības kopsumma 149 299.48 EUR

Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana

1.1 Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai – 149 299.48 EUR

KAD JĀIESNIEDZ?    2019.gada 21.decembra- 2020.gada 21.janvāra

KĀ JĀIESNIEDZ?

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Pilns sludinājuma teksts: TE

Informācija par normatīvajiem dokumentiem: http://www.ropazisalaspils.lv/infopi/projektu-vertesanas-kartiba-vertesanas-kriteriji/

Papildus informācija:

Kontaktpersona jautājumos par projektu iesniegumus sagatavošanu, SVVA, u.c. jautājumiem biedrības administratīvā vadītāja Jana Mihailova mob.25189898, ropazigarkalne@gmail.com.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Līdzīgi raksti

Image coming soon
30Apr
No 29. aprīļa līdz 17. maijam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā 20 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) reģionālajās... Lasīt vairāk
Image coming soon
18Apr
Šī gada 18. aprīlī Mārupes novadā norisinājās ceturtais no sešiem POP-UP pasākumiem Rīgas reģiona uzņēmējiem – “KOPĀ BŪS AUGT!”. Pasākumā vairāk... Lasīt vairāk
5Apr
Beidzot ceļvedis Pierīgas apceļošanai ieguvis vēl draudzīgāku veidolu novadu viesiem, jo viss tūrisma piedāvājums tagad pieejams arī jaunajā EXIT RĪGA lietotnē... Lasīt vairāk
8Mar
Amata nosaukums – administratīvais vadītājs Darba pienākumu apraksts: Izsludināt un organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas... Lasīt vairāk