ELFLA 2.kārtas rezultāti

Pieņemti lēmumi par 2.kārtā  iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  2.kārtā  iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

Biedrībā “Ropažu Garkalnes partberība” tika iesniegti 6 projektu iesniegumi:

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,  iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Atzinumi par atbilstošajiem un noraidītiem projektu iesniegumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un nosūtīti.

Iesniegto projektu vērtējumu rezultāti: Vērtējuma rezultāti