ELFLA 3.kārtas rezultāti

Pieņemti lēmumi par 3.kārtā no 28.05.2019.-28.06.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  3.kārtā no 28.05.2019.-28.06.2019. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģijai 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 28.05.2019.-28.06.2019. biedrībā “Ropažu Garkalnes partnerība”  tika iesniegti 5 projektu iesniegumi:

  • Stratēģiskā mērķa M1 Teritorijas saimnieciskās vides aktivizēšana(jaunu darba vietu radīšana un esošo saglabāšana, ienākumu kāpums, augstākas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu radīšana) Rīcība 1.1. Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai  – iesniegti 5 projektu iesniegumi;

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2019.gada 19.jūlijā iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanaiLēmumi par neatbilstošajiem un noraidītiem projektu iesniegumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un nosūtīti pa pastu 2019.gada 20.jūlijā.

Projektam pieškirtais numurs Iegūtie punkti Atbilsība Stratēģijai (SVVA)
2019/AL27/3/A019.21.03/4 0 Neatbilst SVVA, jo neatbilst Rīcībai.
2019/AL27/3/A019.21.03/3 9.83 Neatbilst SVVA, jo nepietiekams punktu skaits vērtējumā
2019/AL27/3/A019.21.03/1 10 Neatbilst SVVA, jo nepietiekams punktu skaits vērtējumā
2019/AL27/3/A019.21.03/5 12.83 Neatbilst SVVA, jo nepietiekams punktu skaits vērtējumā
2019/AL27/3/A019.21.03/2 19 ATBILST

28.05.2019.-28.06.2019. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti: būs pieejami 2019.gada 19.jūlijā