ELFLA 4.kārtas rezultāti

Pieņemti lēmumi par 4.kārtā no 28.06.2019.-28.07.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  4.kārtā no 28.06.2019.-28.07.2019. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģijai 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 28.06.2019.-28.07.2019. biedrībā “Ropažu Garkalnes partnerība”  tika iesniegti 7 projektu iesniegumi:

  • Stratēģiskā mērķa M2 Vietējās sabiedrības iesaistes un sociālā kapitāla vairošana(iedzīvotāju iesaistīšanās, “darām paši”, pilsoniskās aktivitātes, kopienu iniciatīvas un sabiedrības iesaistes veicināšana)Rīcība 2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai, tajā skaitā jauniešu aktivitāšu veicināšanai    – iesniegti 3 projektu iesniegumi;
Projekta numurs Piešķirtie punkti Komentārs
2019/AL27/4/A019.22.04/3 12.83 Nepietiekams finansējums
2019/AL27/4/A019.22.04/2 14.83 ATBILST
2019/AL27/4/A019.22.04/1 16.83 ATBILST
  • Stratēģiskā mērķa M3 Publiskās infrastruktūras attīstība Rīcība 3.1.Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai iesniegti 4 projektu iesniegumi
  • Rīcība 3.1. Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai projektu atbilstības/neatbilstības lēmums nav pieņemts, izsludināts projektu vērtēšanas pagarinājums līdz 2019.gada 15.novembrim.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanaiLēmumi par neatbilstošajiem un noraidītiem projektu iesniegumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un nosūtīti pretendentiem.