ELFLA 4.KĀRTAS rīcības 3.1. rezultāti

Pieņemti lēmumi par 4.kārtas projektu iesniegumiem

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par 4.kārtā Rīcībā 3.1. Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai iesniegto LEADER projektu atbilstību SVVA stratēģijai un nodevusi projektus vērtēšanai Lauku atbalsta dienestam. Projektu vērtēšana notiek atbilstoši SVVA stratēģijai noteiktajiem kritērijiem.

Projektu iesniegšanas 4.kārta bija izsludināta no 2019.gada 28.jūnija līdz 28.jūlijam. Kopumā 3.1.Rīcībā tika saņemti 4 projekti, no kuriem 2 nodoti tālākā vērtēšanā, bet pārējie divi noraidīti nepietiekošā finansējuma dēļ.

Rīcība 3.1. “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai”

Publiskais finansējums  95 307.22 EUR
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2019/AL27/4/A019.22.03/1 39117.43 17.13 ATBILST
2 2019/AL27/4/A019.22.03/4 35865.90 15.00 ATBILST
3 2019/AL27/4/A019.22.03/2 45000.00 14.87 Neatbilst, jo nepietiekams finansējums.
4 2019/AL27/4/A019.22.03/3 18373.37 13.40 Neatbilst, jo nepietiekams finansējums.

Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu Atbalsta pretendentiem tiks izsūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē uz projekta iesniegumā norādīto adresi Ministru kabineta Noteikumu Nr.590 noteiktajos termiņos.

Tālāk projektu pieteikumus rindojuma secībā vērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti.