Senie amati- no tradīcijām līdz mūsdienām

Projekta mērķis ir:

1) spēcināt un popularizēt amatniecības nozari, veidot sadarbības tīklu starp amatniekiem partnervalstīs, dalīties labās prakses piemēros un sekmēt vietējo amatnieku uzņēmējdarbības spējas, attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus un paplašināt redzes lauku gan sadarbības partneru un/vai konkurentu gan realizācijas iespēju jomā.

2) Sekmēt vietējo uzņēmēju sadarbību un kooperāciju, popularizēt vietējo uzņēmumu preces un pakalpojumus, tādejādi veicinot gan atpazīstamību, sadarbību un vietējās teritorijas attīstību.

Projekta sadarbības partneri – Somijas, Īrijas, Meksikas un Latvijas vietējā rīcības grupa biedrība “Laukiem un jūrai”(vadošais partneirs).

Projekta aktivitātes:

  1. Pieredzes apmaiņas brauciens (Ziemeļīrija);
  2. Datu bāzes izveide par uzņēmējiem un amatniekiem;
  3. 3 amatnieku/uzņēmēju forumi;
  4. Latvijas pieredzes apmaiņas brauciens un meistarklases;
  5. Amatnieku darbu vitrīnu iegāde visiem LV projekta partneriem;
  6. Pieredzes apmaiņas brauciens (Somija);
  7. Pieredzes apmaiņas brauciens (Meksika);
  8. Videomateriālu sagatavošana;

Latvijā svarīgi ir attīstīt mazo uzņēmējdarbību lauku apvidos, lai saglabātu lauku teritoriju apdzīvotību un nodrošinātu vietējos iedzīvotājus ar darbu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, tādejādi mēģinātu mazināt  urbanizācijas procesu, kas jau no kartes izdzēsis daudzas apdzīvotas vietas. Amatnieki, mājražotāji, dažādu pakalpojumu sniedzēji- tie ir cilvēki, kas strādā un dzīvo laukos un  ir ļoti svarīgi, lai viņu bizness attīstītos un varētu ar darbu un iztiku nodrošināt ne tikai sevi, bet varbūt arī vēl kādu vietējo iedzīvotāju, tāpēc šī projekta ietvaros paredzētas aktivitātes, kas palīdzētu vietējiem amatniekiem un arī citu jomu uzņēmējiem attīstīties, meklēt un saskatīt jaunas iespējas un tās izmantot. Sadarboties, kooperēties un darīt zināmu sabiedrībai par daudzu uzņēmumu lieliskajām precēm un pakalpojumiem.