Mushroom road (Sēņu ceļš)

PROJEKTA MĒRĶIS:

Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un pasaules tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu;
Stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

AKTIVITĀTES:

PROJEKTA PARTNERI:

Biedrība “SATEKA” (Vadošais partneris)

Lauku partnerība “Ziemeļgauja”

“Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””

Gruppo di Azione Locale “SERRE CALABRESI” (Itālija)

Suupohja attīstības asociācija (Somija)

Aktiivinen Pohjois – Satakunta (Somija)

Ignalinas reģiona VRG (Lietuva)

Varenas reģiona VRG (Lietuva)

PROJEKTA BUDŽETS:

Projekta kopējais un publiskais finansējums:

PROJEKTA VADĪBA:

Projekta vadītājs: Daiga Gargurne 26330257 (darba laikā), e-pasts: daiga@sateka.lv

Administratīvais vadītājs: Eva Haberkorne-Vimba 29210007, e-pasts: eva.haberkorne@gmail.com

Publikācijas:

Projekta Nr.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu